POBIERZ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.PELVICASHOP.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy Pelvica działający pod adresem www.pelvicashop.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych i innych produktów przydatnych w fizjoterapii i ochronie zdrowia. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Właścicielem Sklepu jest Pelvica Barbara Zięba-Godula, zamieszkała w Krakowie (31-416), ul. Franciszka Bohomolca 11/26, NIP: 6751184601, REGON: 364383097, tel.: +48 737 675 487.

3. Adres do korespondencji oraz adres wysyłki i do zwrotu Towarów:
Pelvica
Franciszka Bohomolca 11/26
31-416 Kraków

4. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane również za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@pelvica.pl

§ 2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.);

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia lub rejestracji w Sklepie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta – konto tworzone po rejestracji Klienta;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem pelvica.shop.pl;

Sprzedawca – Pelvica Barbara Zięba-Godula, zamieszkała w Krakowie (31-416), ul. Franciszka Bohomolca 11/26, NIP: 6751184601, REGON: 364383097;

Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu KC, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Użytkownik – podmiot, który korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oferta zakupu Towarów składana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie.

§ 3.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Pelvica umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem strony internetowej www.pelvicashop.pl.

2. Korzystanie ze Sklepu poprzez stronę internetową jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
– zastosowania przeglądarki stron internetowych z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania treści w trybie online;
– posiadania łącza internetowego;
– włączenia obsługi Java Script;
– włączenia obsługi Plików Cookies.
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są w języku polskim.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 4.
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu i dokonanie zakupu Towarów powinno być poprzedzone dokonaniem przez Klienta rejestracji. Rejestracja nie stanowi zobowiązania dla Klientów do dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu.

2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

3. Konto można założyć w trakcie robienia zakupów – najpierw podaje się dane do wysyłki, poniżej jest opcja do wybrania “Stworzyć konto?”, po kliknięciu to konto zostanie utworzone – hasło wpisuje się jeden raz.

4. Danych do rejestracji nie trzeba wpisywać oddzielnie- pobierają się one z danych do wysyłki.

5. Użytkownik, w celu rejestracji, jest proszony o następujące dane:
– aktywny adres e-mail;
– hasło do konta Użytkownika;
– imię i nazwisko (w przypadku Konsumentów) albo firmę (w przypadku przedsiębiorców);
– adres miejsca zamieszkania (w przypadku Konsumentów lub przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi) albo adres siedziby (przypadku pozostałych podmiotów);
– ewentualnie adres do doręczeń jeżeli jest inny niż adres zamieszkania albo siedziby;
– Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – w przypadku przedsiębiorców;
– numer telefonu;
– płeć (nieobowiązkowo);
– datę urodzenia (nieobowiązkowo).

6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik proszony jest o zaznaczenie „pól zgody”. Użytkownik:
– oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował Regulamin Sklepu;
– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu;
– może wyrazić zgodę na: wysyłanie newslettera
– może wyrazić zgodę na: przetwarzanie danych osobowych przez Pelvica w celach marketingowych, przetwarzanie danych — osobowych przez Pelvica w celach udostępniania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i na otrzymywanie informacji handlowych od Pelvica.

7.Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas rejestracji w każdym czasie.

8. W przypadku utraty hasła, Użytkownik może skorzystać z opcji „zapomniałem hasła”, po kliknięciu tej ikony, na adres e-mailowy Użytkownika, zostanie wysłany link do strony internetowej na której Użytkownik będzie mógł wprowadzić nowe hasło.

9.Użytkownik może zmienić hasło korzystając z opcji w menu głównym, pozycja „zmiana hasła”.

10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia.

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail biuro@pelvica.pl

§ 5.
PREZENTACJA TOWARÓW NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia określone są na stronie każdego Towaru.

2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 KC, stanowią one natomiast zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3.Ceny Towarów prezentowane na stronach Sklepu podane są w walucie polskiej. Cena zawiera właściwą stawkę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru, który stanowi odrębną pozycję kosztową. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy Towaru.

§ 6.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Zamówienia w Sklepie Klient może składać poprzez stronę internetową Sklepu. Zalogowanie się do Sklepu w celu złożenia zamówienia nie jest obowiązkowe. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
– zalogowanie się do Sklepu – opcjonalnie;
– wybór Towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
– wybór formy płatności;
– zatwierdzenie Zamówienia przez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. Zamówienie na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

3. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamawiane Towary spośród następujących:
– płatność przy odbiorze;
– przelew bankowy
– przelewy24

4. W przypadku wyboru przelewu bankowego jako formy płatności, Klient jest zobowiązany zapłacić za zamówiony Towar przelewem bankowym na konto Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

5. Dane do przelewu bankowego:
PELVICA Barbara Zięba-Godula
NIP 6751184601
Bohomolca 11/26, 31-415 Kraków
Idea Bank
91 1950 0001 2006 0853 2181 0001

§ 7.
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia nastąpi jednorazowo, poprzez dostawę Towaru.

2. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni Robocze w godzinach pomiędzy 8.00 a 16.00. Zamówienia składane po godzinie 15.00 i w dni świąteczne lub wolne od pracy, w tym sobotę, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

3. Towar jest dostarczany do Klienta jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pocztą kurierską. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy Towaru.

4. Dostawa Towaru nastąpi niezwłocznie. W przypadku wyboru formy płatności przy pomocy przelewu bankowego, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.

5. W takcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość korygowania wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danych pozycji. Zmiany Zamówienia można dokonać również przez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail.

§ 8.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Towar wolny od wad.

2. Pelvica jest odpowiedzialna względem Klienta na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Klient może złożyć reklamację korzystając z jednej z następujących form:
za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: sklep@pelvica.pl;
pisemnie – na adres: ul. Franciszka Bohomolca 11/26, 31-416 Kraków.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail zarejestrowany w Sklepie, a także opis problemu i wskazać żądanie określonego działania ze strony Pelvica.

5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację klienta niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient ponosi koszty odesłania towaru na adres ul. Franciszka Bohomolca 11/26, 31-416 Kraków.

7. W przypadku urządzeń elektronicznych:

Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku wadliwego produktu.

Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu.

Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, Klient ma obowiązek natychmiast poinformować Sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar pod wskazany w regulaminie adres. Do przesyłki należy dołączyć opis wady i opis miejsca wystąpienia wady.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Faktura lub paragon, stanowi jedyną podstawę gwarancji

Na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji firma Pelvica ma 30 dni.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz jeśli dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Pelvica o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9.
UPRANIENIA KONSUMENTÓW

1.Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje o prawie odstąpienia zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu „Pouczenie o odstąpieniu od umowy”.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie: www.krakow.wiih.gov.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 • wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Łącze do platformy ODR znajduje się pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 10.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Pelvica jest administratorem danych osobowych, które przekazują Użytkownicy w formularzach rejestracyjnych w Sklepie.

2. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie.

4. Dane osobowe przetwarzane są po uzyskaniu zgody Użytkownika, której udziela poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji w Sklepie. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia.

6. W celu skorzystania z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Pelvica stosowny wniosek.

7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Pelvica w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych w Sklepie.

8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Użytkownika i tylko w zakresie wskazanym w tej zgodzie.

9. Pelvica może przekazać dane swoim usługodawcom, których zaangażował do realizowania usług w swoim imieniu. Usługodawcy Ci nie są upoważnieni do wykorzystywania jakichkolwiek danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji usług w imieniu Pelvica.

10. Aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą lub przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, Pelvica korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Pelvica może zmienić treść Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji. W przypadku zmiany treści Regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie powyższego terminu. Jeżeli Użytkownik akceptuje treść nowego Regulaminu nie musi podejmować żadnych działań. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://pelvicashop.pl/regulamin. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczanie i udostępnienie istotnych postanowień umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika.

3. Załącznikiem do Regulaminu jest pouczenie o odstąpieniu od umowy;

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2017 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.pelvica.pl

Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Mają Państwo także prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w przypadku Umowy Sprzedaży – w którym weszli Państwo w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towarów;
w przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – zawarcia tej umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie, tj. Barbara Zięba-Godula, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pelvica Barbara Zięba-Godula, adres: ul. Franciszka Bohomolca 11/26, 31-416 Kraków, e-mail: biuro@pelvica, tel.: +48 737 675 487, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Pelvica Barbara Zięba-Godula
adres: ul. Franciszka Bohomolca 11/26, 31-416 Kraków,
e-mail: sklep@pelvica.pl
tel.: +48 737 675 487

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………………..…
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN 
UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PELVICA

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez PELVICA Barbara Zięba-Godula z siedzibą w Krakowie, ul. Bohomolca 11/26, NIP: 6751184601, REGON 364383097 zwany w dalszej części Organizatorem.

Uczestnikiem szkolenia jest osoba która zgłosiła się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://www.pelvica.pl/pl/szkolenia lub bezpośrednio na maila pelvica@pelvica.pl lub dokonała wpłaty określonej w szkoleniu kwoty na konto Organizatora 91 1950 0001 2006 0853 2181 0001. Wpłaty można też dokonać poprzez sklep internetowy Organizatora www.pelvicashop.pl o ile szkolenie jest w tym sklepie umieszczone.

Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.pelvica.pl/pl/szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni przed terminem szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji szkolenia na terenie tego samego miasta oraz poinformować uczestników na 3 dni przed terminem szkolenia.

§2
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu i wysokości płatności określonej w formularzu zgłoszeniowym oraz niniejszego regulaminu.

Ilość miejsc dla uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

§3
REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 5 dni roboczych przed data wskazanego w formularzu zgłoszeniowym terminu szkolenia, osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości szkolenia.
 Po tym czasie tak jak w przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszej rezygnacji, uczestnik jest zobowiązany zapłacić 100% wartości szkolenia.

Organizator dopuszcza możliwość jednorazowej zmiany uczestnika szkolenia, o czym powinien zostać poinformowany najpóźniej na jeden dzień przed terminem szkolenia. Zmiana uczestnika, o której mowa jest nieodpłatna.

Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać przesyłając do Organizatora e-mailem na adres spelvica@pelvica.pl . Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty, w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

§4
PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE

Opłaty za szkolenie należy dokonać przelewem na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego Idea Bank 91 1950 0001 2006 0853 2181 0001 z dopiskiem: „Szkolenie Pelvica” lub przez sklep internetowy Organizatora www.pelvicashop.pl oraz inne portale, które obsługują dane szkolenie.
1) niezwłocznie przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub jak tego wymaga regulamin stron na których sprzedawane są bilety albo,
2) w ciągu 14 dni na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT, którą 
uczestnik szkolenia otrzyma w dniu szkolenia.
Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pelvica jest administratorem danych osobowych, które przekazują Użytkownicy w formularzach rejestracyjnych w Sklepie i na szkoleniach.

Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie.

Dane osobowe przetwarzane są po uzyskaniu zgody Użytkownika, której udziela poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji szkolenia. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia.

W celu skorzystania z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Pelvica stosowny wniosek.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Pelvica w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na szkoleniu.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie po uzyskaniu zgody

Użytkownika i tylko w zakresie wskazanym w tej zgodzie.

Pelvica może przekazać dane swoim usługodawcom, których zaangażował do realizowania usług w swoim imieniu. Usługodawcy Ci nie są upoważnieni do wykorzystywania jakichkolwiek danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji usług w imieniu Pelvica.

Aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą lub przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, Pelvica korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

§6
REJESTRACJA FOTO

Wyrażając zgodę na uczestnictwo w szkoleniu Uczestnik automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na fotografii oraz na filmach dla celów promocyjnych szkoleń Organizatora poprzez zamieszczenie jego wizerunku w serwisie www.pelvica.pl, pelvicashop.pl oraz na facebooku i Instagramie Pelvica.

Z tytułu udzielonej zgody nie będzie wnosił roszczeń o wynagrodzenie oraz gwarantuje, że nie będzie jej odwoływał.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.